Algemene Voorwaarden


print

De maatschappelijke zetel van ZORI bvba is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, Dorp 28 in België, met als ondernemingsnummer BE 0844.405.289. RPR Turnhout.

 

Het feit dat de koper deze voorwaarden niet ontvangen heeft, ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van de producten, ben je gebonden aan je verkoopsvoorwaarden.
ZORI bvba behoudt zich het recht om deze verkoopsvoorwaarden te wijzigingen zonder voorafgaande waarschuwing, dit naar eigen goeddunken.
De koper heeft het recht om af te zien van de aankoop mits schrijven aan ZORI bvba, zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar ZORI bvba door de koper vallen ten laste van de koper.

Onze contracten worden opgemaakt in het Nederlands.

 

Algemene bepalingen

De e-commerce website van ZORI, een BVBA met maatschappelijke zetel te Dorp 28, 2360 Oud-Turnhout BTW BE 0844.405.289. RPR Turnhout, (hierna ‘ZORI’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van ZORI houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ZORI aanvaard zijn.

 

Prijs

Alle in de webshop vermelde prijzen zijn in euro (€), inclusief 21% BTW, exclusief verzendingskosten.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Online aankopen

De koper kan zijn bestelling ingeven via de webshop. Hierna ontvangt hij een “geautomatiseerde” (voorlopige) bevestiging per e-mail van ZORI met daarin alle gegevens. Pas vanaf de “manuele” emailbevestiging (die daarop volgt) is de koop definitief en zal worden meegedeeld in welk Kiala punt zal worden afgeleverd.

Voor het plaatsen van een bestelling moet de koper minimum 18 jaar oud zijn, of moet er een akkoord van de ouders/voogd zijn.

ZORI is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Betaling

Momenteel kan u op ZORI.BE via overschrijving betalen of via PAYPAL (dus ook met creditcards). In de bevestigingsmails na bestelling zullen de gegevens worden meegedeeld om de betaling uit te voeren per overschrijving. Na ontvangst van betaling zal het pakket zo snel mogelijk verzonden worden.

Met PayPal betalingen wint u uiteraard veel tijd en gaan wij onmiddellijk kunnen overgaan tot verzending. Meer info over paypal vindt u op www.paypal.com

 

Aflevering van de bestelde producten

Nadat wij uw online-bestelling en betaling ontvangen hebben, verbindt ZORI zich er toe de producten zo snel mogelijk te leveren. Beide partijen aanvaarden echter dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn.

ZORI werkt samen met de KIALA verzendservice. In onze bevestigingsmail zullen wij u het ophaal-punt voor uw adres meedelen en dan kan u na enkele dagen uw pakket daar oppikken. Gedurende de “transportperiode” kan u via de site van Kiala ook uw pakket opvolgen. Een pakket zou u normaal binnen de 5 werkdagen moeten bereiken.

Nota: Uiteraard kan u de bestelde artikelen ook oppikken in onze winkel; Dorp 28, Oud-Turnhout.

Als u online bestelt op ZORI.BE kost het verzenden u € 5 (BE, LU), €10 (NL, FR) of €20 (andere EU-landen) extra.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan ZORI.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de ZORI was geboden.

 

Aanbod

Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. ZORI bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ZORI niet. ZORI is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en is onderhevig aan de actualiteit van de voorraad. Na verificatie van de voorraad en de mogelijkheid tot levering ontvangt de klant een expliciete bevestiging van zijn order in geval de desbetreffende artikelen nog voorradig zijn.

ZORI is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product voor de online betaling reeds in de winkel verkocht is.  Het kan dus gebeuren dat een verkoop van een artikel door een klant, die op dat ogenblijk aanwezig is in onze winkel, uw online bestelling overlapt. De verkoop in onze winkel krijgt op dat ogenblik voorrang. De online klant wordt hiervan op de hoogte gesteld via een e-mail.

 

Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij ZORI.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant ZORI, Dorp 28, 2360 Oud-Turnhout, info@zori.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan [naam onderneming] heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan ZORI bvba. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ZORI zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal ZORI bvba alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ZORI op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan ZORI wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door ZORI geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

ZORI betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

– verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– licht versleten artikelen
– geheel of gedeeltelijk versleten artikelen
– artikelen die overdreven slijtage vertonen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

 

Klantendienst

De klantendienst van ZORI is bereikbaar op het telefoonnummer +32 14 75 54 45, via e-mail op info@zori.be of per post op het volgende adres Dorp 28, 2360 Oud-Turnhout. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Aansprakelijkheid

De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde producten.
De door de koper opgegeven leveringsadressen houden voor hem een verbintenis in: in geval van foutief doorgegeven leveringsadressen kan ZORI bvba niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich zou kunnen bevinden om het bestelde product te leveren.
ZORI bvba aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het naleven van de leveringstermijn door de post of de koerier. De overschrijding van de leveringstermijn kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding , evenmin bij verlies van de producten of bij staking.  De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

 

Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de ZORI klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan ZORI.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant ZORI zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

 

Betwistingen

Eventuele klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een productl of andere tekortkoming bij de levering (d.i. gebrek aan overeenstemming), moet onmiddellijk worden gemeld en uiterlijk binnen de twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop dit gebrek wordt vastgesteld, op straffe van verval van elk recht ( of met compleet verlies van rechten bij laattijdige melding).

 

Toepasselijk recht – geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

ZORI heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op www.unizo.be/e-commerce waar u ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO. U kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).”

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

 

Foto’s en Omschrijvingen

Foto’s op de site zijn illustratief en niet bindend gezien wij niet kunnen instaan voor kleur- en andere instellingen op het medium waarop de site bekeken wordt, instellingen van de camera en andere redenen waardoor kleine verschillen kunnen optreden met de werkelijkheid. Wij doen er echter alles aan om onze producten zo goed mogelijk in beeld te brengen.
Daarnaast zullen ook steeds de gegevens, kleurnamen van het betreffende merk omschreven staan.

 

Gegevensbeheer / Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, ZORI respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verschaffen van commerciële/marketing/administratieve informatie aan de koper en voor het opvolgen van de bestellingen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ZORI, Dorp 28, 2360 Oud-Turnhout, info@zori.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot ZORI, Dorp 28, 2360 Oud-Turnhout, info@zori.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, ZORI heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

ZORI houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@zori.be.

 

Eigendom

De producten blijven tot op het moment van gehele ontvangst van betaling de exclusieve eigendom van ZORI bvba.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ZORI te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan ZORI bvba
Dorp 28
2360 Oud-Turnhout
Info@zori.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) :

Datum :
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 

 

Post a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*